Prohlášení uživatele MetaCentra

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

← Politiky

(English version)

Potvrzuji, že jsem byl poučen o způsobu a podmínkách používání techniky, programového vybavení a dokumentace a že budu dodržovat všechna níže uvedená pravidla a dále provozní pokyny systémových administrátorů jednotlivých uzlů MetaCentra.

Beru na vědomí, že na výpočetní technice MetaCentra je instalováno základní i aplikační programové vybavení, jehož používání je omezeno konkrétními licenčními dohodami. Zavazuji se, že se seznámím s příslušnými licenčními podmínkami před použitím jakéhokoli programu a budu je dodržovat. Beru rovněž na vědomí, že výpočetní technika a převážná většina programového vybavení byla pořízena pro akademickou činnost s vyloučením komerčního využití.

Prohlašuji, že při práci na počítačích MetaCentra, resp. jednotlivých superpočítačových center budu dále dodržovat následující pravidla:

 • Uživatel smí využívat zdroje MetaCentra pouze pro účely, které souvisejí s činnostmi ve vědě, výzkumu, vývoji, šíření vzdělanosti, kultury a prosperity, detailně viz „Podmínky přístupu k E-infrastruktuře CESNET (Acceptable Use Policy, AUP)“.
 • Uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli a jeho činnosti jsou ukládány pro účely administrativy, provozu, statistik, monitoringu a bezpečnosti. Tato data jsou využívána i pro optimalizaci běhu úloh a v agregované podobě jsou použita do veřejných ročenek a závěrečných zpráv, publikovaných zpravidla jednou ročně. Accountingová data jsou také dostupná zapojeným výpočetním střediskům.
 • Konto na strojích MetaCentra je striktně osobní, nesmí být propůjčováno jiným osobám. Konto musí být chráněno netriviálním heslem, které nesmí být sděleno jiné osobě ani uloženo na přístupném místě.
 • Uživatel bere na vědomí, že na výpočetní technice MetaCentra je instalováno základní i aplikační programové vybavení, jehož používání je omezeno konkrétními licenčními dohodami. Uživatel je povinen seznámit se s příslušnými licenčními podmínkami před použitím jakéhokoli programu a tyto podmínky dodržovat.
 • Je zakázáno provádět jakoukoliv činnost, která by mohla vést k porušení autorských práv vlastníků nebo tvůrců dostupného programového vybavení, a to zejména kopírovat chráněný software, analyzovat nebo zpětně překládat kód programů a používat nelegálně získané programy.
 • Jakákoliv snaha o získání nepřidělených privilegií (přístupových práv, diskového prostoru, strojového času) na strojích center zapojených do MetaCentra je přísně zakázána. Zejména je zakázáno snažit se o získání hesel či klíčů ostatních uživatelů, zneužívat chyb v systému nebo v programech k získání nepřidělených přístupových práv. Jsou zakázány jakékoli akce, které by mohly vést k získání přístupových práv neoprávněnou osobou nebo jinak ohrozit provoz zdrojů MetaCentra.
 • Uživatel je povinen užívat služeb MetaCentra s ohledem na ostatní uživatele. Využití výpočetních zdrojů je plánováno centrálním systémem pro plánovaní úloh, uživatelům je zakázáno tento systém obcházet. Činnosti, které by mohly výrazně omezit práci ostatních uživatelů na sdílených zdrojích (sdílené souborové systémy, uzly vyhrazené pro interaktivní práci), musí být předem konzultovány se systémovými administrátory MetaCentra a nesmí být prováděny bez předchozího upozornění.
 • Využití MetaCentra pro vědecké činnosti či experimenty, které mohou být považovány za napadení či porušení bezpečnostních a jiných pravidel v Internetu je dovoleno pouze po předchozím souhlasu správce MetaCentra. Jedná se zejména o činnosti mající charakter distribuovaného scanování, stahování či sběru dat a testování propustnosti, výkonnosti, spolehlivosti či zranitelnosti.
 • MetaCentrum garantuje důvěrnost dat pouze na úrovni standarních unixových práv na souborových systémech. Nadstandardní nastavení důvěrnosti programů a dat je odpovědností každého uživatele. Důvěrnost lze řešit například nastavením přístupových práv nebo šifrováním. MetaCentrum nenese žádnou odpovědnost za zneužití dat nebo programů, které jsou vlastnictvím jednotlivých uživatelů.
 • Využití technických i programových prostředků MetaCentra musí být vhodným způsobem oceněno v příslušných publikacích formou poděkování (acknowledgement). Kopie odborných a dalších publikací vytvořených s přispěním prostředků MetaCentra musí být na požádání poskytnuty zástupcům MetaCentra.
 • Správci MetaCentra jsou oprávněni regulovat nebo zablokovat přístup uživatele z důvodů administrativních, provozních nebo bezpečnostních. V případě zvlášť hrubého porušování provozních a bezpečnostních pravidel jsou správci MetaCentra oprávněni uživateli odepřít přístup ke zdrojům v MetaCentru i trvale.
 • Přistupové oprávnění je poskytováno na jeden kalendářní rok. Na jeho konci podám stručnou písemnou informaci o prováděných činnostech. MetaCentrum si vyhražuje právo použít tuto informaci ve výročních zprávách a dalších obdobných publikacích.
 • Pokud zanikne členství uživatele ve VO, je účet uživatele znepřístupněn (nastavením přístupových práv a expirací účtu), data mohou být případně zpřístupněna dalším členům VO. Účet může být obnoven pozdějším obnovením členství ve VO, po uplynutí roku (nebo doby definované v popisu VO) může být účet i všechna příslušná data nenávratně smazán. Obvykle se mazání provádí po výrazně delší době, umožňuje-li to provozní stav služby.

Jsem si vědom, že porušení těchto pravidel může vést k zablokování konta v MetaCentru i k případným právním postihům. Dále prohlašuji, že pokud se dozvím o porušení těchto pravidel, budu o tom neprodleně informovat systémové administrátory MetaCentra.

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté na formuláři Přihláška uživatele MetaCentra byly pro účely evidence zpracovávány CESNET, z.s.p.o. jako správcem. Uvedená data budou přístupná pouze správcům výpočetních prostředků za účelem identifikace uživatelů nutné k zajištění provozu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.