MetaCloud testbed - rychlý průvodce

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

Tento průvodce vás provede spuštěním předpřipraveného virtuálního stroje přes webové rozhraní OpenNebuly.

Video tutoriál https://www.youtube.com/watch?v=fWTamFvzpcQ&feature=youtu.be

Použité pojmy

VM = virtual machine = virtuální stroj

template je soubor požadavků na spouštěný virtuální stroj zahrnující

 • počet CPU
 • velikost RAM paměti
 • soubor s obrazem disku určující nainstalovaný operační systém
 • požadavky na přiřazení IP adresy
 • zda má být konzola virtuálního stroje dostupná ve webovém rozhraní pomocí VNC
 • parametry tzv. kontextualizace, což je nastavení vybraných hodnot po spuštění VM, např. ssh klíče vlastníka VM

image - obraz disku, tedy souborový systém s nainstalovaným operačním systémem, ten může být

 • perzistentní – změny na disku se zachovají i po zrušení VM; jeden perzistentní obraz může být v danou chvíli připojen pouze k jednomu VM
 • neperzistentní – může být součástí více současně běžících VM, protože při vytvoření VM vznikne kopie, která je po zrušení VM zahozena. Je možné uložit obraz disku spuštěného VM a tím si uložit změny neperzistentního obrazu.


Přihlášení do webového rozhraní

Přihlašte se do webového rozhraní. Pro úspěšné přihlášení musíte mít již schválenou přihlášku do cloudu, viz Registrace do cloudu MetaCentra.

Webové rozhraní systému OpenNebula verze 4.10 má dva režimy pohledu, které se výrazně liší:

 • režim cloud, který je jednodušší pro spouštění nových virtuálních strojů
 • režim user, který poskytuje mnohem více nastavení a informací

Výchozí nastavení je režim cloud.

Jak přepínat mezi režimy můžete je popsáno v hesle Přepínání režimů webového rozhraní OpenNebuly.

Spuštění virtuálního stroje

Spuštění virtuálního stroje v režimu pohledu cloud

Vpravo nahoře klikněte na ikonu VMs, a pak na zelené tlačítko s plus.


Opennebula cloudview new vm.png


Zobrazí se nová stránka. Zvolte krátký výstižný název nového virtuálního stroje.


Níže se zobrazí seznam dostupných templates s ikonami operačních systémů. Tento seznam můžete vyfiltrovat zadáním řetězce do vyhledávacího políčka.

Klikněte na vybraný template.


Opennebula cloudview select template.png


Pokud chcete, můžete nyní změnit počet CPU nebo množství RAM paměti v části Capacity. OS Windows, dostupný jako templát, neumožňuje využití více než 2 CPU a má omezenou životnost!

Můžete i odebrat některou z IP adres v části Network. Nedoporučujeme přidávat další IP adresy, protože můžete snadno vytvořit neproveditelnou kombinaci umístění VM na fyzický stroj a IP adresy.

Potvrďte vznik VM zeleným tlačítkem Create v horní části stránky.


Opennebula cloudview create vm.png

Nově vytvořený virtuální stroj bude nejprve chvíli ve stavu DEPLOYING:


Opennebula cloudview vm deploying.png


a po určité době se přepne do stavu RUNNING. Prodleva je dána časem potřebným pro nakopírování obrazu disku na fyzický stroj a boot operačního systému

Přidělená IP adresa je v obrázku zvýrazněna:


Opennebula cloudview vm ip.png


Nyní se můžete na virtuální stroj přihlásit.

Spuštění virtuálního stroje v režimu pohledu user

 • v levém menu vyberte Templates a pak VMs, zobrazí se seznam templates
 • zaškrtněte některý template, můžete seznam filtrovat vyplněním vyhledávacího políčka
 • klikněte na tlačítko Instantiate

Obrázek: start nového virtuálního stroje

 • v dialogovém okně zvolte nějaký popisný název a potvrďte tlačítkem Instantiate

Obrázek: zadání jména virtuálního stroje

 • v levém menu zvolte Instances, pak VMs, klikněte na daný VM v seznamu, zobrazí se detail VM se záložkou Info, chvíli vyčkejte, až virtuální stroj bude ve stavu RUNNING, prodleva je dána časem potřebným pro nakopírování obrazu disku na fyzický stroj a boot operačního systému

Obrázek: stav VM

 • přepněte se na záložku Network a přečtěte si přidělenou IP adresu.

Obrázek: zjištění IP adresy virtuálního stroje

Přihlášení na virtuální stroj

U námi předpřipravených obrazů disku dojde po prvním nabootování operačního systému k automatické instalaci nejnovějších bezpečnostních záplat a následnému rebootu, takže vyčkejte s přihlášením ještě chvíli po té, co se virtuální stroj dostane do stavu RUNNING.

Přihlášení pomocí ssh

Přístup na virtuální stroje v privátní síti

V závislosti na zvolené šabloně může Váš virtuální stroj být připojen do privátního adresního rozsahu 10.0.0.0/8 (jednoduše řečeno jeho IP adresa je 10.něco.něco.něco). V takovém případě se k němu nemůžete připojit přímo, protože nemá veřejnou adresu. Musíte použít gateway a nebudete se moci připojit na jiný port než SSH (port 22). Připojování z daného virtuálního stroje do Internetu ovšem nijak omezeno nebude. Pro tento způsob přístupu na virtuální stroje musíte použít jednu ze sítí uvedených v následující tabulce.

Správný port pro připojení k virtuálnímu stroji určíte podle následující tabulky:

Název sítě Rozsah adres NAT ssh připojení přes gw
metacloud-brno-private-nat10.4.0.2-244Yesssh root@gw-cloud.ics.muni.cz -p 61002-61244
metacloud-brno-private2-nat10.4.4.2-254Yesssh root@gw-cloud.ics.muni.cz -p 64002 - 64254

Postup přihlášení OS Linux

Pro přihlášení na spuštěný virtuální stroj s OS Linux jako uživatel root prostřednictvím ssh (váš ssh klíč zadaný na přihlášce je do stroje přidán pomocí kontextualizace) otevřete příkazovou řádku svého PC s OS Linux a zadejte následné:

ssh root@ip_adresa

kde ip-adresa nahradíte za veřejnou IP adresu přidělenou virtuálnímu stroji.

Pokud používáte jako operační systém MS Windows, můžete použít pro vzdálený přístup na stroj například program Putty.

Pokud jste vše nastavili dobře, můžete se přihlásit na stroj, na kterém nyní máte rootovská práva a chová se jako "normální" vzdálený stroj. V případě, že se vám to nezdařilo, můžete položit dotaz naší uživatelské podpoře.

Opennebula ssh.png

Postup přihlášení MS Windows

Pro přihlášení na spuštěný virtuální stroj z operačního systému MS Windows pomocí ssh je třeba využít program PuTTY.

Po spuštění programu PuTTY je nutné vyplnit údaje pro přihlášení a zadat cestu k soukromému klíči.

Soukromý klíč používaný v PuTTY má jiný formát než OpenSSH, nejprve je třeba klíč zkonvertovat do formátu .ppk.

1. Pustíme si program (nainstalovaný společně s PuTTY) s názvem PuTTYgen.

2. V záložce "Conversions" vybereme "Import key". Následně zadejte cestu k Vašemu soukromému klíči (popřípadě vyplňte passphrase).

3. Uložte si dvojici klíčů "Save public key", "Save private key".

Putty01.png

Přihlášení přes PuTTY nastavte (např. podle návodu Použití programu Putty ) a zadejte cestu k soukromému klíči (ve formátu *.ppk).

Putty02.png

Přihlášení pomocí VNC

Pokud template, podle kterého byl VM spuštěn, specifikoval použití VNC, máte možnost použít grafické rozhraní operačního systému ve virtuálním stroji. U Linuxu to není moc užitečné, protože se zobrazí jen textová konzole, která je méně praktická než přístup přes ssh. Ale u MS Windows se VNC hodí.

Warning.gif WARNING: Přihlašování na VM pomocí VNC není z bezpečnostního hlediska doporučeno! Výjimkou jsou VM s OS Windows.

Po spuštění virtuálního stroje bude v detailu VM aktivní tlačítko VNC.

V režimu pohledu cloud vlevo nahoře:

Opennebula cloudview vnc button.png

a v režimu pohledu user vpravo nahoře:

Opennebula userview vnc button.png

a po kliknutí na něj se zobrazí přímo v prohlížeči HTML klient VNC s grafickou plochou:

Opennebula vnc windows.png

Nejde použít jiného VNC klienta a připojit se přímo, protože VNC server neposlouchá na veřejné IP adrese. Ale můžete použít programy jako Vzdálená plocha nebo TeamViewer.

Upozornění: Připojení přes vzdálenou plochu je nutné nejdříve povolit. Dělá se to přes Panel nástrojů: Control Panel -> System -> Remote settings.

Prostředí virtuálního stroje

Až na výjimky využívají virtuální stroje OS Linux a k ovládání virtuálního stroje používáte příkazy psané přes konzoli svého počítače. K lepšímu seznámení s příkazy Linuxu doporučujeme prostudovat kapitolu 6 a 7 návodu Průvodce Linuxem.

Za vámi vytvořený virtuální stroj zodpovídáte vy a je plně pod vaší kontrolou; naši administrátoři na něj nemají přístup.

Warning.gif WARNING: Nezapomínejte software na dlouho běžícím stroji pravidelně aktualizovat !

V případě, že stroj již nebudete využívat, vypněte jej (Undeploy) nebo úplně zrušte (Shutdown).

Ovládání a stavy virtuálního stroje

V režimu pohledu cloud

V režimu pohledu cloud je ovládání velmi zjednodušeno, lze virtuální stroj jen přebootovat, pozastavit s ponecháním na fyzickém stroji, nebo úplně zrušit, a to pomocí tří tlačítek vyznačených na následujícím obrázku:

Opennebula cloudview vm detail.png

Neponechávejte, prosím, virtuální stroje dlouhodobě v pozastaveném stavu na fyzickém stroji, stále blokují jim přidělené prostředky. Pokud virtuální stroj už nepoužíváte, zrušte ho. Nebo se přepněte do režimu user a zadejte příkaz Undeploy.

V režimu pohledu user

V režimu pohledu user máme mnohem více možností, jak stav virtuálního stroje ovládat, než v režimu cloud.

Pozastavení virtuálního stroje

Vpravo nahoře v detailu virtuálního stroje máte tlačítka pro ovládání stavu:

Opennebula ovladani vm.png

Přesný popis je v dokumentaci OpenNebuly, zde je shrnutí:

 • Suspend - suspendování na disk (hibernace), jako když zavřete víko notebooku, VM zůstává na fyzickém stroji
 • Power Off - pošle ACPI signál do OS, jako když zmáčknete vypínač na svém PC, VM zůstává na fyzickém stroji
 • Power Off hard - okamžitě vypne OS, jako když u PC vyškubnete přívod elektřiny, VM zůstává na fyzickém stroji
 • Stop - suspendování na disk (hibernace) a odsun VM z fyzického stroje do datastore
 • Undeploy - pošle ACPI signál do OS a po vypnutí odsun VM z fyzického stroje do datastore
 • Undeploy hard - okamžité vypnutí a odsun VM z fyzického stroje do datastore

Suspend a Stop hibernují, po obnovení programy pokračují v běhu. Power Off a Undeploy vypnou OS, takže po obnovení znovu bootuje.

Ponechávat vypnutý VM na fyzickém stroji nemá smysl, stále zabírá rezervovanou paměť, CPU a místo na disku. Proto doporučujeme používat Undeploy.

Všechny výše uvedené možnosti zachovávají stav disku i u neperzistentních obrazů, VM totiž není zrušen, jen pozastaven. Stejně tak zůstane VM přidělená IP adresa. Proto déle nepoužívané virtuální stroje raději zrušte a uvolněte tak IP adresy.

Zrušení virtuálního stroje

Opennebula delete vm.png

 • Terminate - pošle ACPI signál do OS, vyčká na ukončení OS, odkopíruje persistentní disky, stav neperzistentního disku je zahozen, zruší VM
 • Terminate hard - stejné jako Terminate, ale ukončí OS okamžitě jako při přerušení přívodu elektřiny

Normální ukončení pro virtuální stroje s operačním systémem podporujícím ACPI (což všechny předpřipravené obrazy jsou) je příkazem Terminate.

Při zrušení virtuálního stroje je stav nepersistentních disků zahozen!

Kam dál?

Prostudujte si nejčastější způsoby využití cloudu. Můžete také shlédnout podrobný návod k webovému rozhraní.