Hadoop

From MetaCentrum
Jump to: navigation, search

(English version)

Základní informace

 • frontend: hador.ics.muni.cz
 • HDFS namenode: hador-c1.ics.muni.cz, hador-c2.ics.muni.cz
 • YARN Resource Manager: hador-c1.ics.muni.cz, hador-c2.ics.muni.cz
 • MapRedure History Server: hador-c2.ics.muni.cz
 • uzly: hador1.ics.muni.cz - hador24.ics.muni.cz

Dostupné hardwarové prostředky

 • CPU: 24(+3) strojů x 16 jader x 2 hyperthreading (Intel® Xeon® CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz)
 • RAM: 24(+3) strojů x 128 GB
 • disk: 240 x 3.6 TB (data), 78 x 0.91 TB (OS), 48 x 3.6 TB (rezervováno pro Ceph)
  • data: 887.4 TB (4 replikace x 221.9 TB)
  • režie a metadata: 71 TB (2 x 5.5 TB HDFS metadata, 3.2 TB OS, 24 x 1.7 TB + 5.5 TB scratch, raid overhead, ...)

Instalovaný SW

Hadoop 2.6.0 - distributed storage and processing of very large data sets

HBase 1.2.0 - distributed, scalable, big data store

Hive 1.1.0 - data warehouse software facilitates

Hue 3.9.0 - Analytics Workbench for self-service (GUI)

Pig 0.12.0 - platform for analyzing large data sets

Spark 1.6.0 - fast and general engine for large-scale data processing

Používá se Cloudera 5.14.0 s patchem HADOOP-12617 (Java 8 + SPNEGO).

Kterak se přihlásit

Frontend je na hador.ics.muni.cz:

kinit
ssh -K hador.ics.muni.cz

(volba -K forwarduje existující Kerberos lístek)

Dlouhé úlohy

Pro delší úlohy je nutno ještě inicializovat lístek s delším renewable time (po přihlášení na hador.ics.muni.cz):

kinit -r 7d

Úloha na pozadí

Při odhlášení se Kerberos lístky mažou. Pokud úloha běží na pozadí a má běžet i po odhlášení, je potřeba si lístky zkopírovat a nastavit KRB5CCNAME.

Lze využít wrapper /usr/local/bin/launch, který se o vše postará:

kinit -r 7d
nohup launch program ...

Nebo lze pracovat s lístky přímo:

hawking@hador:~$ klist 
Credentials cache: FILE:/tmp/krb5cc_60303_Iw6Y1NTTCf
    Principal: hawking@META
hawking@hador:~$ cp /tmp/krb5cc_60303_Iw6Y1NTTCf /tmp/krb5cc_`id -u`_long
hawking@hador:~$ export KRB5CCNAME=FILE:/tmp/krb5cc_`id -u`_long
hawking@hador:~$ nohup program ...

Po skončení je vhodné provést kdestroy (se stejným KRB5CCNAME):

hawking@hador:~$ export KRB5CCNAME=FILE:/tmp/krb5cc_`id -u`_long
hawking@hador:~$ kdestroy

Vzdálený klient

Popis konfigurace vlastního klienta viz Hadoop Klient.

Hadoop

Informace

 • max. délka úlohy omezena:
  • max. refresh time uživatelského Kerberos ticketu
  • max. lifetime uživatelských tokenů Hadoopu, 7 dní
 • zabezpečení dat: řešen přístup k datům, konzistence dat, ale lokálně se nešifruje

Příklady

Na frontendu (viz #Základní informace), přístup přes Kerberos:

hadoop jar /usr/lib/hadoop-mapreduce/hadoop-mapreduce-examples.jar pi 2 10

hdfs dfs -put /etc/hadoop/conf input
hadoop jar /usr/lib/hadoop-mapreduce/hadoop-mapreduce-examples.jar grep input output 'dfs[a-z.]+'
hdfs dfs -cat output/*

hadoop jar /usr/lib/hadoop-mapreduce/hadoop-mapreduce-examples.jar randomwriter out/

hadoop jar /usr/lib/hadoop-mapreduce/hadoop-mapreduce-examples.jar teragen 100 gendata
hadoop jar /usr/lib/hadoop-mapreduce/hadoop-mapreduce-examples.jar terasort gendata sorted
hadoop jar /usr/lib/hadoop-mapreduce/hadoop-mapreduce-examples.jar teravalidate gendata reportdata

Získání logů

yarn application -list
yarn logs -applicationId APPLICATION_ID

Webový přístup

Přes web lze přistupovak k datům (WebHDFS, read-only) nebo jsou k dispozici servisní informace clusteru. Pro webový přístup k Hadoop clusteru je nutný protokol SPNEGO (Kerberos přes HTTP(S)).

Prohlížeč

Postup povolení protokolu SPNEGO v prohlížeči:

 • firefox [1]:
  1. about:config
  2. nastavit network.negotiate-auth.trusted-uris=ics.muni.cz (nebo čárkami oddělené hostnamy serverů)
  3. pro Windows:
   1. nainstalovat Kerberos
   2. nastavit také network.auth.use-sspi=false
 • chrome: [2]
  • parametr --auth-server-whitelist="hador*.ics.muni.cz"
  • trvalé nastavení: vyrobit soubor /etc/opt/chrome/policies/managed/hadoop-metacentrum.json:
   {
     "AuthServerWhitelist": "hador*.ics.muni.cz",
     "AuthNegotiateDelegateWhitelist": "hador*.ics.muni.cz"
   }
  • Windows: SPNEGO a Kerberos zřejmě není podporováno

curl

Příklady použití curl a SPNEGO.

Protože máme HA prostředí, je nutné jako server použít aktivní HDFS Namenode: hador-c1.ics.muni.cz nebo hador-c2.ics.muni.cz.

Detaily o souboru:

curl -i --negotiate -u : "https://hador-c1.ics.muni.cz:50470/webhdfs/v1/<PATH>?op=LISTSTATUS"

Stažení souboru:

curl -L --negotiate -u : "https://hador-c1.ics.muni.cz:50470/webhdfs/v1/<PATH>?op=OPEN" -o file

Upload souboru (dvoukrokově):

HDFS_PATH='/user/...'
LOCAL_FILE='...'

# vytvoří soubor a vrátí odkaz na datový uzel v 'Location'
curl --negotiate -u : -i -X PUT "https://hador-c1.ics.muni.cz:50470/webhdfs/v1${HDFS_PATH}?op=CREATE" | tee curl.log

# URL z headru 'Location'
DATA_URL="`grep ^Location: curl.log | cut -c11- | tr -d '\r'`"

# upload dat
curl -i -T ${LOCAL_FILE} ${DATA_URL}

Servisní stránky

Cluster:

Jednotlivé uzly (X=1..24):

NFS

Na hador.ics.muni.cz je HDFS lokálně připojeno přes NFS bránu do adresáře /hdfs.

Pro HDFS-NFS bránu platí následující omezení:

 • je řádově pomalejší (cca 10⨯)
 • soubory nelze přepisovat

HBase

Viz Hadoop HBase.

Hive

Informace

Správa přístupů:

 • řešena na úrovni HDFS ==> po vytvoření databáze je možno řídit práva na HDFS adresáři /user/hive/warehouse/${DATABASE}
 • výchozí práva na databázi po vytvoření jsou včetně čtení a zápisu pro všechny uživatele Hadoopu

Připojení

 • beeline klient ("$DBNAME" nahradit za název databáze):
 beeline -u "jdbc:hive2://hador-c1.ics.muni.cz:10000/$DBNAME;principal=hive/hador-c1.ics.muni.cz@ICS.MUNI.CZ"
 • beeline klient - připojení přes příkaz '!connect' ("DBNAME" nahradit za název databáze):
 beeline
  !connect jdbc:hive2://hador-c1.ics.muni.cz:10000/DBNAME;principal=hive/hador-c1.ics.muni.cz@ICS.MUNI.CZ 
 • java kód:
String url = "jdbc:hive2://hador-c1.ics.muni.cz:10000/DBNAME;principal=hive/hador-c1.ics.muni.cz@ICS.MUNI.CZ"
Connection con = DriverManager.getConnection(url);
 • hive klient (deprecated, podporovaný je beeline klient):
hive

Detaily viz hive cli --help.

Integrace s HBase

https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/HBaseIntegration

Integrace se Spark

Viz. #Příklady 4.

Příklady

DBNAME="`id -un`_test"
JDBC_URL="jdbc:hive2://hador-c1.ics.muni.cz:10000/$DBNAME;principal=hive/hador-c1.ics.muni.cz@ICS.MUNI.CZ"

# vyrobení databáze <USER>_test
beeline -u $JDBC_URL -e "CREATE DATABASE $DBNAME"

# použití <USER>_test
beeline -u $JDBC_URL
 CREATE TABLE pokes (foo INT, bar STRING);
 CREATE TABLE invites (foo INT, bar STRING) PARTITIONED BY (ds STRING);
 SHOW TABLES;
 SELECT a.foo FROM invites a WHERE a.ds='2008-08-15';
 DESCRIBE invites;
 
 INSERT INTO pokes VALUES (1, 'A'), (2, 'B');
 INSERT INTO invites PARTITION (ds='2015-01-01') SELECT * FROM pokes;
 INSERT INTO invites PARTITION (ds='2015-12-11') SELECT * FROM pokes;

Hue

Informace

URL: https://hador.ics.muni.cz

Autentizace přes SPNEGO, viz #Prohlížeč.

Přístup k agregovaným logům úloh je nutno řešit z řádky (např. výstupy na konzoli):

yarn logs -applicationId APPLICATION_ID

Seznam aplikací

 • HDFS browser
 • Metastore browser
 • Job browser
 • Hive
 • Pig (výsledky nutno získat přes yarn logs)

Pig

Spuštění:

pig
pig -e PŘÍKAZ
pig -f SKRIPT

Příklady

fs -put /etc/passwd .

A = load 'passwd' using PigStorage(':');
B = foreach A generate $0 as id;
dump B;

fs -rm ./passwd

Spark

Informace

Podporovány režimy:

 • Spark přes YARN (cluster): --master yarn --deploy-mode cluster
 • Spark přes YARN (client): --master yarn --deploy-mode client
 • lokální Spark: --master local

Příklady

 • výpočet pí
spark-submit --class org.apache.spark.examples.SparkPi --deploy-mode cluster --master yarn `ls /usr/lib/spark/lib/spark-examples-*.jar` 10
# (nahradit APPLICATION_ID za skutečné ID)
yarn logs --applicationId APPLICATION_ID
 • volání map/reduce
  (nahradit LOGIN za uživatelské jméno)
hdfs dfs -put /etc/passwd

spark-shell --master yarn
 val file = sc.textFile("hdfs://hador-cluster/user/LOGIN/passwd")
 val counts = file.flatMap(line => line.split(" ")).map(word => (word, 1)).reduceByKey(_ + _)
 counts.saveAsTextFile("hdfs://hador-cluster/user/LOGIN/spark-output")

hdfs dfs -cat ./spark-output/\*
hdfs dfs -rm -r ./spark-output ./passwd
 • použití Hive metastore
  (nahradit LOGIN za uživatelské jméno, předpokládá databázi vyrobenou v #Příklady_2)
spark-shell
 sqlContext.sql("FROM LOGIN_test.pokes SELECT *").collect().foreach(println)
 • puštění vlastní aplikace

Je potřeba zkopírovat /usr/lib/spark/lib/spark-assembly.jar, přibalit tam své knihovny, nakopírovat na HDFS a předhodit Sparku:

# (nahradit /user/hawking/lib/spark-assembly.jar za skutečnouu cestu na HDFS)
spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster \
 --conf spark.yarn.jar=hdfs:///user/hawking/lib/spark-assembly.jar \
 ...